استپلر حلقوی هموروئید

استپلر حلقوی هموروئید


تماس بگیرید

Additional Information

ویژگی‌های محصول

  • برند : Golden
  • استپلر حلقوی هموروئید
  • سایزهای موجود:32-34-36

نقد و بررسی : استپلر حلقوی هموروئید

گیری منگنهها
•فضای قرارگی��ری منگنه ها بزرگتر از
مدل های مشابه
•امکان قرار گی��ری بافت برش خورده
بزرگتر در این فضا
•فاصله کم مابین دسته نگهداری و
شلیک
•کمک به جراح��ان خانم ب��رای عمل
جراحی راحتتر
•جنس س��لیکونی دس��ته مانعی برای
لغزش هندل در دست
•حلقه برش پالستیکی
•واکنش قابل شنیدن و لمس
•آناسکوپ شفاف و دیالتور پروانهای
•قابلیت مشاهده عمل جراحی و محل
مورد نظر انتخاب شده در هنگام بخیه
•دیالت��ور پروان��های جهت س��هولت
فرآین��د جراح��ي در اف��راد چ��اق با
ماهیچههای قدرتمند
•سرپیچ پروانهای
•ظاهر آراسته، عمل جراحی راحتتر
•تنظیم دقیق ارتفاع بسته منگنه
•پنجره نمایش سبز رنگ
•قابلی��ت تنظی��م ارتف��اع منگن��ه
از8/0ت��ا 0/2 میلیمت��ر
•مناسب برای دو روش PPH و STARR
•ایجاد هموستاز و بخیه مناسب
Height Staple AdjustableClosed Rows Staple) mm(Height Staple Open) mm(Dia Knife Circular) mm(Size
0.2-8.0 2 5.4 24 32
0.2-8.0 2 5.4 26 34
0.2-8.0 2 5.4 28 36
استپلر حلقوی هموروئید STAPLER CIRCULAR HEMORRHOIDAL
•طراحی لب ه ه ای صیقلی محل
قرارگی ری منگنه با تعداد منگنه
بیشتر
•قرارگیری بافت برش داده بدون آسیب
•هموستاز بهتر با 4عدد منگنه بیشتر در
قطر 3

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “استپلر حلقوی هموروئید”

پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها