کامپوزیت نانوفیل سرامیکی APS


کامپوزیت سیلیکون و زیرکونیا (Vittra Aps)نسل جدید کامپوزیت های FGM حاوی سیلیکون-زیرکونیا های پالیش و مقاوم به سایش فلوروسنت و اپالسنت سایز ذرات 200nm فاقد bis phenol Aدندانپزشکی