کش استرپکش استرپ


کش پد فیزیوتراپی (استرپ)

وسیله ای برای متصل کردن پد های دستگاه فیزیوتراپی خانگی به نقطه درمان میباشد.

کش ها باید در محل درمان محکم بسته شده تا پدها به صورت کامل به بدن بچسبند.

طول کش ها در محل درمان به وسیله چسبک های تعبیه شده قابل تنظیم میباشند.

عرض کش ها 5 سانتیمتر 

در هر بسته 4 عدد کش ( استرپ ) موجود میباشد.